Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialklasser

Velkommen til Brårup skoles specialklasser.
 
Udvikling, trivsel, tryghed, og selvværd er nøgleord for os.
Alle elever skal trives og udvikle sig fagligt og socialt. Vi er alle forskellige og helt unikke og der arbejdes med at have værdi, som den man er - selvværd. Der er kendte voksne, som bidrager til at skabe en god hverdag for eleverne, så de oplever nærvær og tryghed.

Generelt om vore specialklasser
Brårup Skole har en lang og flot tradition med specialklasser til børn og unge med behov for særlige rammer til at støtte deres læring
Klasserne er sammensat ud fra en vurdering af elevernes behov, kompetencer og alder.

Vi tager altid udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov for læring.

Dagligdagen i specialklassen afspejler undervisningen, som den kendes fra almenområdet. Det betyder, at eleverne stort set har de samme fag som alle andre på årgangen, men vi vægter dansk, matematik og engelsk. 

Vi forsøger, så vidt muligt, at placere vores specialklasser i sammenhæng med den årgang, som klassen kan have størst tilknytning til. Det giver også mulighed for, at nogle af specialklasseeleverne kan integreres dvs. have fag eller timer i de almindelige klasser. Specialklassen deltager så vidt muligt på lige fod med skolens øvrige elever i morgensamlinger, idræt, musik, temadage og fælleskabsuger. 
 Vore specialklasser er tilknyttet en nogenlunde aldersvarende årgang fra almenområdet fra 0. – 6.kl. Efter skoletid er der tilbud om SFO eller fritidsklub.
Det er vigtigt, at alle eleverne har gode rollemodeller at spejle sig i, det gælder både kammerater og de voksne omkring eleven.  
Eleverne har frikvarter sammen med alle andre elever. Vi prioriterer dog, at der er en ekstra kendt vagt i frikvarterne. 

Undervisning 
I vore specialklasser underviser vi eleverne i, at læring foregår på mange måder. 
Dagligdagen i specialklassen afspejler undervisningen, som denne kendes fra almenområdet. Det betyder, at eleverne stort set har de samme fag som alle andre på årgangen, men vi vægter dansk, matematik og engelsk.
Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Vi har fokus på elevernes styrkesider 
Undervisningen tilrettelægges for den enkelte elev med individuelle mål og materialer.  

Undervisningen veksler mellem at arbejde fælles og individuelt. Eleverne har hver sin arbejdsplads, der kan være afskærmet i forhold til den enkeltes behov. 
 
Struktureret hverdag 
Skoledagen er struktureret med faste aktiviteter for at skabe overblik, genkendelighed og forudsigelighed for den enkelte.  
Der er kendte voksne omkring klassen. 
Hver morgen gennemgås dagens skema, så dagen er forudsigelig for eleverne. Der er mulighed for at tilrettelægge dagen ud fra den enkelte elevs dagsform. 

Lejrtur og ture ud af huset
Alle vore specialklasser er så vidt muligt på lejrtur hvert år. Vi er på adskillige ture ud af huset og forsøger at give eleverne mange gode oplevelser og andre måder at lære på.

Elevplan
Der skal hvert år udarbejdes en elevplan, som bruges i arbejdet omkring eleven, både i forhold til målsætning, evaluering, skole-hjem samarbejdet og samarbejdet med PPR, Uddannelsesvejleder  og evt. familieafdelingen. 
Forældrene kan tilgå elevplanen elektronisk.


Forældrekontakt 
Alle elever har deres egen klasselærer eller kontaktlærer. Teamet, der er omkring eleven, er ansvarlig for elevens udvikling, trivsel og forældresamarbejde. 
 
Klasselæreren eller kontaktpersonen er den, der har kontakten til hjemmet og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Der kommunikeres i høj grad via Aula. 
Der tilbydes forældresamtale mindst to gange årligt, men der er mulighed for flere samtaler, såfremt der er behov for det. 

Indskolingen 0.-2.kl
Hverdagen er meget struktureret og forudsigelig med mange gentagelser og rutiner. Vi arbejder med sprog, sprogforståelse for at opnå et godt og solidt fundament for det videre arbejde i matematik og dansk. Derudover har musik og idræt, hvor der arbejdes med motorik og sanglege. 
I løbet af året arbejdes der med forskellige former emner f.x venner som indeholder lige dele fagligt arbejde på klassen og oplevelser ud af huset.
Der laves løbende måltrapper, handleplaner og elevbeskrivelser for at sikre os vi er på rette vej.
Til klassen er der tilknyttet psykolog, talepædagog og fysio-ergoterapeut samt en læsevejleder.

Mellemtrinnet 3- 6.kl
Hverdagen ligner meget ovenstående og de har den almindelige fagrække. På mellemtrinnet får nogle af eleverne flg.fag madkundskab, håndværk og design, tysk, skak/skydning og svømning. 
På mellemtrinnet arbejder vi med kompenserende IT- værktøjer og i individuelt tilpassede materialer. Eleverne lærer desuden at fremlægge, at anvende billeder og lave små videoklip, der fortæller historier. 
Der arbejdes på at opbygge tætte relationer imellem eleverne og til personalet.
Der er en lejrskole med 1 -3 overnatninger og vi inddrager meget nærområdet.
Eleverne er i Minipraktik i FAKTA og kan afprøve praktik på skolen f.eks. pedel eller i køkkenet. 

Udskolingen (langelinje) 7. -10.kl 
Hverdagen på Langelinie:
Undervisningen tilrettelægges individuelt og med udgangspunkt i elevernes nærmeste udviklingszone, dermed bliver den enkelte elevs potentialer udfordret bedst muligt. Målet er, at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses, og at det bliver meningsgivende for eleven.
De fagfaglige fag ligger før middag, hvor der efter frokostpausen er mere praktisk orienterede fag f.x. madkundskab, håndværk og design og idræt/svømning.
Alle eleverne bliver klædt på til at benytte LST – læse og skrive teknologi
Der er tilknyttet en læsevejleder.
Lektier gives for, efter aftale.
Eleverne kan gå til Afgangsprøve i de fag, hvor eleven har forudsætningerne.
Vi er på lejrtur hvert år i en 3-5 dage.
Eleverne testes i dansk og matematik i starten af hvert skoleår

På Langelinie har vi fokus på:
- Personlig dannelse og udvikling.
- Større grad af selvstændighed.
- Udskolingsforløb, hvor vi arbejder hen imod udslusning fra folkeskolen
- Vi kan tilbyde praktik og brobygningsforløb i 9. og 10. klasse.
- tæt samarbejde med UU og andre uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. STU og FGU
- vi arbejder hen imod at eleverne er uddannelsesparate.
- Tro på egne evner, fokus på selvværd.

Vi forventninger, at eleverne tager medansvar for egen læring og at de møder hver dag.
På Langelinje skal eleverne være selvtransporterende med bus eller gå/cykle selv til aktiviteter uden for skolen.

Visitation 
Elever skal visiteres til skolen via et visitationsudvalg.
Der aftales herefter et opstartsmøde og et eventuelt overleveringsmøde. Ved indskrivningen er det PPR-psykologen, der tager stilling til om barnet har brug for transport f.x. taxa eller buskort. Udgangspunktet er, at eleven i videst muligt omfang klarer transporten selv, såfremt det er muligt.
Hvert år skal det vurderes, om eleven er i det rette undervisningstilbud eller det skal ændres eller ophøre.

Dokumenter

Folder Specialklasserne.pdf

Shape Created with Sketch.