Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Brårup Skole skal være et rart sted at være og lære for alle.

Indskolingen på Brårup Skole er fra 0.-3.klasse. I indskolingen har vi et udvidet samarbejde mellem lærere, pædagoger og undervisningsassistenter. Skole og SFO er forbundet med hinanden ved at pædagogerne er i skolen, hvilket er med til at gøre børnene trygge og give sammenhæng i deres dag. De voksne arbejder tæt sammen for at skabe de bedste rammer for en varieret skoledag for børnene med fokus på både faglig, social trivsel og udvikling.

I indskolingen er det vores mål at lære eleverne at indgå i et forpligtende socialt fællesskab med hensyntagen til at børn er forskellige, tænker forskelligt, lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo.Der er et fast team omkring årgangen med få voksne, som er mange timer sammen med eleverne.

Vi tror på, at børn, der trives og som er glade og trygge, udvikler sig bedst.

I indskolingen arbejder vi tæt sammen med forældre om fælles aftaler og retningslinjer for klassen

Skolestart

Vi har fokus på den gode skolestart.  Der er igennem årene opbygget et godt samarbejde med daginstitutionerne Valhalla, Hedemarken og Paletten om at forberede barnet til skolestart og sikre den bedst mulige overgang fra daginstitution til skole. Det hedder ”Lille Bro” og du kan læse mere om planen for dette.

Brårup skole afholder informationsmøde i november mdr. for kommende 0. klasser.

I juni er der et forældremøde vedr. første skoledag og skolestart.

Skolen sender et velkomstbrev ud ca. en uge før opstart. I 0. og 1. klasse er forældrene med i den første time. Forældre bør prioritere deltagelse, da dette betyder meget for barnet.

Årgangstanken

På Brårup skole tænker vi årgange fremfor klasser. Dette giver mulighed for mange kammerater, holddeling, større socialt netværk, kendt lærerteam til årgangen, børn og voksne kender hinanden samt fælles oplevelser og ture.

Høj faglighed

Vi prioriterer, at børnene kommer godt i gang med alle fag i indskolingen. Vi har høje forventninger til børnene og ønsker at udnytte deres potentialer fuldt ud. Dette betyder, at der er lektier hjemme i dansk og matematik – og at vi forventer, at forældrene bakker op omkring børnenes lektietid. Vi prioriterer fælles læseoplevelser og samtaler ud fra en fælles læsebog. Derudover differentieres i individuelle læsematerialer, så alle børns udvikling tilgodeses.

Vægt på trivsel

Vi ser det enkelte barn og lægger vægt på, at alle er en del af fællesskabet og trives. Vi træner børnene i at indgå i sociale fællesskaber. Vi er opmærksomme på, at alle er forskellige, og vi ønsker at lære børnene at forskellighed er en styrke. Der skal være respekt for og åbenhed omkring, at andre er anderledes end mig.

Tydelighed

I dagligdagen lægger vi vægt på struktur og tydelighed. Børnene ved, hvad der skal ske, og hvad vi forventer af dem. Dette giver ro og tryghed – og derved overskud til læring og til at indgå i sociale fællesskaber. Børnene møder tydelige voksne, som guider dem, når noget er nyt og svært.

Tidlig indsats

Et godt sprog er bedre end et flot penalhus. I indskolingen lægger vi vægt på at eleverne er glade for at gå i skole ved at de bliver set, hørt og forstået.

Sprog og skrivning og læsning vægtes lige fra start.  Det betyder, at vi allerede i 0. klasse arbejder med at lytte til bogstavernes lyde og skrive dem.

Vi samarbejder med læsevejleder, ergoterapeut, talepædagog, psykolog og socialrådgiver for at tilgodese det enkelte barns udvikling.

Morgensang/samling

Mange årgange har tradition for at starte dagen fælles med morgensang og fælles oplevelser/fortællinger/informationer mv. Det vil ofte være til morgensamlinger, at fødselsdagsbørn fejres. Morgensamlingerne giver årgangen mulighed for en god og rolig fælles start, hvor fællesskabsfølelsen er i højsædet.

Frikvarterer

Børnene holder frikvarter i deres ”nærområde” i forhold til klassen. De er primært sammen med de andre fra årgangen og møder kendte voksne som gårdvagter. Skolens legeredskaber er udskiftet gennem de senere år – disse giver mulighed for at bruge krop og fantasi i legen med årgangens andre børn.

Ture ud af huset

Vi lægger vægt på ture ud af huset, hvor turen understøtter og udbygger et givent fagligt emne hjemme på skolen.

Skolen ligger placeret i et område med mange muligheder for ture ud af huset. Vi kan f.eks. fange smådyr i Gymnasiesøen, finde svampe og kogler i skoven og udnytte lege- og læringsmulighederne i de grønne områder i nærområdet.

Derudover har vi en række samarbejdsmuligheder med f.eks. Naturcenter Brokholm, Læringsambassaden, Skive Museum, den lokale kirke, Atletikstadion, SIKs anlæg osv.

I 3. klasse er der tradition for et fælles cykelemne, hvor årgangen lærer at cykle i flok. Dette giver gode muligheder for fælles transport til spændende steder lidt længere væk fra skolen.

Gården

Som en helt unik mulighed har vi på Brårup Skole Gården. Dette er et nedlagt husmandssted i grønne omgivelser i gåafstand, hvor børnene kan tilbringe en hel skoledag med f.eks. bål, leg i naturen, trivsel og faglig læring.

Fælles indskolingsarrangementer

I ny og næ mødes hele indskolingen til et fælles arrangement. Her lærer vi flere at kende og øver os i at være sammen med dem, som er større/mindre end os selv. Det kan f.eks. være: Skovdag i Krabbesholm Skov, Idrætsdag på Skive Stadion, motionsløb, teaterforestillinger, koncerter og Skolernes sangdag.

Traditioner på årgangene

Hver årgang har også sine egne traditioner. Nogle traditioner møder man hvert år. Det kan f.eks. være fastelavnsfest og juleklippedag. Derudover har indskolingen traditioner, som knytter sig til bestemte årgange. På 0. årgang arbejdes der med ”Sikker trafik” og gåprøven.

Der er tradition for at 1. årgang bærer lys ind i kirken til jul. På 1. skoledag flagrer 1. årgang for de nye 0. klasse og ønsker dem velkommen i skole.

Lejrskole

I 3. klasse er der lejrskole for hele årgangen med 1-2 overnatninger.

Samarbejde med specialklasser

På flere årgange i indskolingen er der specialklasser integreret og placeret tæt på årgangen. Dette giver mulighed for samarbejde, hvor det er meningsfuldt. Det kan f.eks. være fælles morgensange, fælles legeområde, fælles ture ud af huset osv. Dette styrker børnenes forståelse og respekt for forskellighed.

Skole-hjemsamarbejde

Forældremøder holdes i starten af skoleåret.

Ugeplan udgives på Aula til den kommende uge.

Skole-hjemsamtaler 1 gang årligt og behovssamtaler 1 gang årligt.

Der er altid mulighed for, at man som forælder kan ønske et ekstra møde med barnets lærere.

Informationer

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde, og vi mener, at en vigtig grundsten i dette er et højt informationsniveau. På årgangene udmøntes dette forskelligt. Det kan f.eks. være ugebreve eller opslag på opslagstavlen på Aula med nyt fra årgangen, som vi forventer, at alle holder sig ajourført med.

Vi forventer ligeledes, at vigtige informationer, der er relevante for barnets trivsel, gives til skolen. Et godt samarbejde mellem skole og hjem giver barnet de bedste muligheder for læring og trivsel.

Vi lærer at Kendskab giver venskab.