Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beredskabsplan

Formålet med beredskabsplanen er følgende:

 • Planen er et værktøj til både det forbyggende arbejde og til at handle korrekt, når en ulykke sker.
 • Planen tager stilling til, hvordan vi vil håndtere en ulykkessituation og fastlægge retningslinjer for alarmering og evakuering.
 • Planen skal reducere skadevirkninger på personer, miljø og skolen.

Røveri, bombe- og terrortrusler

Alarm: Tilkald politi på 112

Oplys om:

 • Hvad er der sket
 • Hvor er det sket
 • Evt. hvor mange der er kommet til skade
 • Hvor ringer du fra

Evakuer de berørte områder

Kontroller de berørte bygningers adgangsveje

Håndtering af væbnede trusler (skoleskyderi):

Alarm

 • Underret alle omkring dig om truslen
 • Tilkald politi på 112
 • Gå ind i nærmeste lokale og lås eller barrikader døren eller flygt til nærmeste sikker zone
 • Forbliv i lokalet indtil en kendt person eller Politiet kalder dig ud

Sikkerheds- og kriseberedskaber:

A: Forebyggelsesindsats

Alle ansatte har et ansvar for at fange faresignalerne før ulykken sker. Vær i alle sammenhænge opmærksom på mistrivsel, usunde undervisningsmiljøer og elever m.fl. med problemer. Både skolen som helhed, de enkelte teams og den enkelte ansatte har en forpligtigelse til at være opmærksomme på signaler om mistrivsel.

B: Kriseberedskab under krisesituationen

1. Spot hændelsen og reager straks ved at underrette alle omkring dig ved hjælp af mobiltelefon eller råb.

2. Gå ind i nærmeste lokale eller forbliv i det lokale, hvor du allerede er. Sørg for at alle elever og personale holdes inde. Lås døren eller barrikadér indgange.

3. Alarmér politiet – ring 112.

4. Placér jer, så I ikke er synlige fra gangarealerne eller udefra.

5. Forbliv i lokalet indtil politiet eller anden kendt person fra skolen kalder jer ud.

C. Efter krisesituationen

Ledelsen danner sig et overblik over forløb og involverede, og der udpeges personer til følgende:

Orientere uskadte elever og ansatte - ZB

Forestå henvendelser fra forældre og pårørende, som har brug for oplysninger – HK og BR

At der udarbejdes en pressemeddelelse, som også kan lægges på hjemmesiden - JEP

Have kontakt til relevante myndigheder - BMK

Efter at der er dannet et overblik inviteres til informationsmøde. Den nødvendige krisehjælp sættes i værk, og der skal være skærpet opmærksomhed på elever og ansattes behov for krisehjælp.

Efter en tid evaluerer skolens ledelse og sikkerhedsgruppen kriseberedskabet.

 

Politiet har følgende råd for at hindre skoleskyderier:

 • Kend dine elever og hold kommunikation med dem ved lige
 • Vær opmærksom på deres venner
 • Hold styr på aktiviteter på skolen og i fritiden (hvad laver de, hjemmesider, hvad lægger de selv ud på nettet)
 • Hold øje med tegn på vold i f.eks. tekster, den unge skriver
 • Lyv ikke for at beskytte dem f.eks. overfor kolleger, politi, sociale myndigheder, psykolog m.fl.

 

På Brårup Skole er kriseberedskabet tænkt som følgende:

Kontoret/ledelsen kontaktes så vidt muligt både ved røveri, bombe- og terrortrusler og håndtering af væbnede trusler (skoleskyderi)

Der udsendes efterfølgende SMS til de ansattes mobiltelefoner med følgende mulige tekster:

Røveri – barrikadér

Bombe- og terrortrussel – evakuér. Der evakueres ud på boldbanen.

Skoleskyderi – barrikadér